Campanii

Acest produs este oferit de TBI Credit IFN S.A., parte a grupului TBI Bank

Campania

Campania "1 an de creditare digitala – tombola excursie Praga!”

Campania se desfasoara incepand cu data de 10 Decembrie 2018 pana la data de 17 Decembrie 2018  in mediul online, in Romania.

Regulamentul campaniei "1 an de creditare digitala – tombola excursie Praga!”


Campania "1 an de creditare digitala – tombola excursie Praga” (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de TBI Credit IFN S.A, cu sediul social  în Bucuresti, str.Putul lui Zamfir, nr. 8-12, inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J40/11691/2012 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-068/30.08.2012, avand Cod Unic de Inregistrare 15901855, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, numita in continuare "Organizator".2.1. Campania se desfasoara incepand cu data de 10 Decembrie 2018 pana la data de 17 Decembrie 2018  in mediul online, in Romania.
2.2. Campania se desfasoara online pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.
2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide in orice moment extinderea Campaniei.3.1. Participanti
La aceasta campanie, poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani, rezidenta in Romania.

3.2. Conditii de participare
Campania se adreseaza persoanelor prevazute la art.3.1. de mai sus  (denumiti mai jos “clienti”)  care achizitioneaza produse de pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului prin intermediului liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Organizator.

3.3. Inscrierea si mecanismul tombolei

3.3.1. Inscrierea la tombola se face prin achizitionarea produselor de pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului prin intermediul liniei de credit cu card de credit atasat, finantata de Organizator, cererea de credit online fiind necesar a fi initiata de catre Clienti si aprobata de Organizator in perioada 10 Decembrie 2018 – 17 Decembrie 2018. 

3.3.2. O persoana are dreptul sa participe la tombola cu mai multe cereri de credit. 

3.3.3. Fiecare persoana raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate, conform legii. 

3.3.4. Desemnarea castigatorului tombolei va fi efectuata in termen de 30 zile lucratoare de la data incheierii promotiei, in fata unei comisii formata din 2 reprezentanti ai TBI Credit, si va fi validata de un notar public, ales de Organizator. La tragerea la sorti vor participa doar clientii cu credite aprobate in conditiile stabilite conform prezentului regulament.

3.3.5. Modalitatea aleasa de Organizator pentru desemnarea castigatorilor premiilor este tragerea la sorti electronica.

3.3.6. Tragerea la sorti va avea loc la sediul Organizatorului.

3.3.7. In cadrul tragerii la sorti se vor efectua urmatoarele extrageri : mai intai se va extrage castigatorul premiului constand intr-o excursie conform prevederilor art.3.5. de mai jos, dupa care se vor extrage 3 rezerve (pentru cazul in care castigatorul nu este apt sa beneficieze de premiu, refuza premiul sau nu a indeplinit/a incalcat in totalitate/o
parte din termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial).

3.3.8. Castigatorul va fi anuntat telefonic de catre un reprezentant al TBI Credit pentru verificarea confirmarii participarii la tombola, confirmarea datelor de identificare si stabilirea detaliilor privind intrarea in posesia premiului.

3.3.9. In situatia in care castigatorul nu raspunde la telefon, i se va trimite o notificare prin email prin care va fi informat de faptul ca este castigatorul tombolei. Castigatorul este obligat sa contacteze TBI Credit in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii notificarii de informare si sa stabileasca impreuna cu reprezentantul TBI Credit detaliile privind intrarea in posesia premiului. In cazul in care Organizatorul nu este contactat in termenul precizat mai sus castigatorul pierde dreptul de a ridica premiul.

3.3.10. In situatia in care la momentul validarii telefonice castigatorul declara ca nu accepta premiul, refuza sa furnizeze datele personale solicitate de Organizator in cadrul validarii telefonice sau nu poate fi contactat conform celor mentionate mai sus, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea desemnarii acestora. Se va urmari acelasi procedeu de validare ca si in cazul castigatorului initial. In situatia in care si rezervele vor fi invalidate, atunci premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

3.3.11. Castigatorul va intra in posesia premiului in baza unei copii dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin de identitate) valabil care a fost utilizat si pentru contractarea creditului oferit de Organizator. Participantii raspund pentru corectitudinea informatiilor transmise, conform legii, Organizatorul avand doar obligatia sa verifice identitatea dintre numele din datele creditului contractat si numele din copia actului de identitate transmis de castigatorul tombolei prin email.

3.3.12. Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:
•    nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament Oficial;
•    nu pot fi contactati pentru validarea telefonica;
•    nu detin BI/CI valabil;
•    refuza premiul;

3.3.13. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va acorda nicio despagubire/compensatie in cazul in care castigatorul/rezerva nu a mai putut efectua deplasarea din culpa acestuia. De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru probleme, independente de vointa sa, care pot aparea, cum ar fi, dar fara a se limita la:
•    avionul nu pleaca la data si ora specificate sau zborul este anulat, ca urmare a unor probleme ale companiei aeriene sau a altor probleme independente de vointa Organizatorului;
•    autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului;
•    castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata;
•    daunele provocate de castigator la hotel, mijloace de transport etc., vor fi suportate integral de acesta.
Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului/rezervei de a beneficia de premiu, nu naste nicio obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

3.4. Premiul

3.4.1. In cadrul acestei campanii se vor acorda prin tragere la sorti doua premii constand intr-o excursie la Praga, pentru doua persoane, intr-un hotel de pana la 5 stele, transport cu avionul. 

3.4.2. Perioada de calatorie in care castigatorul poate beneficia de excursie este 1 – 31 Ian 2019.

3.4.3. Valoarea totala unui premiui/ unei excursii este de 700 EUR.

3.4.4. Premiul va fi acordat sub forma de voucher. Castigatorul va contacta prestatorul de servicii turistice HappyTour (email office@happytour.ro, tel:(+40) 21 307 06 00) pentru a stabili detaliile excursiei. 

Conditiile de voucher sunt:
•    Cazare: pana 5 stele
•    Destinatia: Praga 
•    Perioada de valabilitate al voucherului: 1 – 31 Ian 2019

3.4.5. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa intrarea  castigatorului in posesia premiului.Orice alte costuri aditionale premiului nu vor fi suportate de Organizator si nici de a alta parte implicata in organizarea Campaniei.

3.5. Taxe si impozite aferente

3.5.1. Organizatorul va calcula, retine si va vira impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile legale.

3.5.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune/set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate/neautomate, cum ar fi : colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea/modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea si distrugerea.

4.2. Destinatarii datelor sunt : Organizatorul, partenerii contractuali

4.3. Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate in cadrul acestei campanii au conform prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46 CE - (Regulamentul general privind protec?ia datelor): 

a)    dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulamentul general privind protec?ia datelor pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b)    dreptul de acces la date – dreptul de a obtine de la Organizator la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta/aceasta;
c)    dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexact;
d)    dreptul de opozitie – 1) dreptul de a ma opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea  particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricand si in mod gratuit, fara nicio justificare, printr-o cerere scrisa datata si semnata, ca datele mele cu caracter personal sa nu mai fie prelucrate, in scop de reclama, marketing
e)    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte
f)    dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul general privind protec?ia datelor, care mi-au fost incalcate

La cererea oricarui Client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite catre Organizator pe adresa Bucuresti, str.Putul lui Zamfir nr.8-12, sect.1, o cerere in forma scrisa, datata si semnata.

4.4.  Datele cu caracter personal ale Clientilor vor fi introduse in baza de date destinata consumatorilor de servicii ale Organizatorului. Scopul este participarea la prezenta Campanie, realizare de rapoarte statistice cu privire la Clientii si serviciile Organizatorului.

4.5. Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale
 5.1.Regulamentul este disponibil pe site-urile comerciantilor parteneri ai Organizatorului si www.tbibank.ro . Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.
 
5.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea tombolei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. 6.1 Prezenta Campanie poate inceta sau poate sa fie suspendata in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.7.1. In nicio situatie Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica sau  incalca prezentul Regulament. 

7.3. Alternativele premiului
7.3.1. Castigatorul premiului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte obiecte in schimbul acestuia si nici nu poate solicita modificarea parametrilor premiului.

7.3.2. Premiul revine castigatorului desemnat si nu poate fi transmis unor terte persoane. Organizatorul nu
este responsabil in nici un fel pentru obligatiile ce revin castigatorului excursiei cu privire la formalitatile cerute de politie, vama si autoritatile sanitare ale tarii de destinatie si ale tarilor tranzitate in timpul calatoriei.

7.3.3. In cazul in care turistul nu este multumit de calitatea serviciilor contractate, acesta va prezenta reclamatia sa prompt pe durata sejurului, in scris, prestatorului de serviciu (partenerului cu careOrganizatorul a incheiat contractul de servicii turistice), HappyTour (email office@happytour.ro, tel:(+40) 21 307 06 00).8.1. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea transmite Organizatorului, la tel 021 529 86 00 sau email crediteonline@tbicredit.ro in perioada de derulare a Campaniei, precum si in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data de incheiere a Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

8.2. In caz de tentativa sau fraudare a Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

8.3. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.